หรือบริการเชื่อมต่อจากภายนอกดังนี้ิ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ระบบอีเมล์

ระบบคลาวน์ โรงเรียน

ระบบทะเบียนข้อมูลกลาง

ระบบตรวจผลการเรียน

ระบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ระบบลงทะเบียน กิจกรรม /อบรม / สัมนา

ระบบจัดเก็บไฟล์

ระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

บริการสำนักงานอิเลกทรอนิกส์  office Online

Google Classroom 

บริการ webserver