สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ขอให้โรงเรียนเอกชนเข้มงวดในเรื่องการรับ - ส่งนักเรียน และปฏิบัติตาม กฏหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถรับ - ส่งนักเรียน จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจ

เอกสาร และคู่มือต่าง

1. เอกสารเผยแพร่ 8 แนวทางดีๆ จัดระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย โดย สสส

2. โครงการศึกษาวิจัย : การขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

3. แนวทาง 6 มาตรการ 'รถรับส่งนักเรียน' ปลอดภัยห่างไกล COVID-19

4. ผู้ที่ประสงค์จะนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนมีเงื่อนไขและวิธีการดังนี้ กรมขนส่งทางบก


 1. ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ณ ที่ทำการของนายทะเบียนที่รถนั้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบ

 2. ต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (รย.2) ตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ เข้ารับการตรวจสภาพพร้อมหลักฐานประกอบคำขอเช่น ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือภาพถ่าย

 3. ต้องมีอุปกรณ์สำหรับรถครบถ้วนถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นรถที่ไม่ค้างภาษีประจำปี รวมทั้งต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย คือ
  1. แผ่นป้ายพื้นสีส้มขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.และ มีข้อความว่า “รถรับ-ส่งนักเรียน” เป็นตัวอักษรสีดำความสูงไม่น้อยกว่า 15 ซม. ติดด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ
  2. ไฟสัญญาณสีเหลืองอำพันหรือสีแดงปิดเปิดเป็นระยะติดไว้ที่ด้านหน้าและ ด้านท้ายของตัวรถ
  3. ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมี อุบัติเหตุหรือเหตุ ฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เครื่องดับเพลิงที่มีขนาดพอสมควรและติดตั้งไว้ภายในรถที่เหมาะสม ปลอดภัย พร้อมที่จะใช้งานได้ทุกขณะ ค้อนทุบกระจก 1 อัน สำหรับรถที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสารเก็บไว้ในที่ ปลอดภัย และสามารถนำมาใช้งานได้โดยสะดวก

 4. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับ-ส่งนักเรียนต้องไม่บรรทุกหรือยินยอมให้ผู้อื่น บรรทุก ผู้โดยสารอื่นปะปนไปกับนักเรียน เว้นแต่ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนหรือผู้ปกครอง

 5. ผู้ขับรถนักเรียนต้องไม่มีประวัติเสียหาย ซึ่งเกิดจากการขับรถและต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ สาธารณะหรือมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 6. ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน

 7. ผู้ขออนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนต้องส่งนักเรียนให้ถึงโรงเรียนหรือที่ อยู่อาศัยหรือ ส่งมอบให้แก่ผู้ปกครองโดยตรงหรือส่ง ณ สถานที่ตกลงกัน

 8. หนังสืออนุญาตให้ใช้รับ-ส่งนักเรียนให้ใช้รับส่งนักเรียนได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน นับแต่วันอนุญาต

 9. นายทะเบียนมีอำนาจออกหนังสืออนุญาตให้ใช้รถในการรับ-ส่งนักเรียนในเขต จังหวัดที่จดทะเบียนไว้ เว้นแต่กรณีผู้ขออนุญาตมีความจำเป็นต้องใช้รถรับ - ส่งนักเรียนไปยังเขตจังหวัดอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเท่านั้น

 10. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จะถูกยกเลิกการขออนุญาตจากนายทะเบียน